Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Στο ΦΕΚ 6030Β / 2018 καθορίζεται η καινούργια διαδικασία για έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και ουσιαστικά την μεταθέτει στο Υπουργείο Παιδείας και πιο συγκεκριμένα την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης με τον ΕΟΠΠΕΠ να γνωμοδοτεί για το κτιριολογικό κομμάτι .

Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον τα έγγραφα κατατίθονται ηλεκτρονικά, αλλά αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Ο φάκελος αδειοδότησης χωρίζεται σε δύο υποφακέλους, τον διοικητικό και τον κτιριολογικό υποφάκελο.

Πριν προχωρήσουμε να δούμε τι είναι τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Είναι φορείς που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και προσφέρουν εκπαίδευση σε μορφή μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων κτλ. Οπότε τώρα ας δούμε πως μπορεί να βγει μία Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μαθησης.

 

Διοικητικός υποφάκελος – Φυσικό Πρόσωπο

Σε περίπτωση που έχουμε φυσικό πρόσωπο ο διοικητικός υποφάκελος αποτελείται από την αίτηση, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου , δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο. Προσοχή να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος με τον τρόπο που ορίζεται και να αποφεύγονται λέξεις που παραπέμπτουν σε άλλες δομές όπως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ακαδημία, Φροντιστήριο και στα Ελληνικά και στα αγγλικά.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α. ως εργοδότης και πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη και εν ισχύ φορολογική ενημερότητα.

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης.

 

 

Διοικητικός υποφάκελος – Νομικό Πρόσωπο

Σε περίπτωση που έχουμε νομικό πρόσωπο ( εταιρία ) ο διοικητικός υποφάκελος αποτελείται από την αίτηση , επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του και πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο.

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης.

Δηλώσεις του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων του νομικού προσώπου, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

Επιπρόσθετα, για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο. Ισχύουν τα ίδια που γράψαμε και πιο πάνω για τον διακριτικό τίτλο και τους όρους που πρέπει να αποφεύγονται.

Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης και πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης,

Και φυσικά και στις δύο περιπτώσεις, e-παράβολο 100 € για την αδειοδότηση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή παράβολο από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 3741 με την αιτιολογία: Αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ. .

 

 

Κτιριολογικός Υποφάκελος

Ο κτιριολογικός υποφάκελος και στις δύο περιπτώσεις ( φυσικό και νομικό πρόσωπο ) περιλαμβάνει την αίτηση για διατύπωση γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ, οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).

Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση (εκπαιδευτηριο).

Και τέλος παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ που ανέρχεται στα 150 ευρώ για κτίρια έως 300 τετραγωνικά μέτρα.

 

Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Καταθέτουμε έναν φάκελο που περιέχει τους δύο υποφακέλους είτε ταχυδρομικά είτε κατιδίαν στο Υπουργείο Παιδείας, Γενικη Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης , Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Διά Βίου Μάθησης που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1. Και εδώ έρχεται μια σημαντική «καινοτομία» που εισάγεται με αυτή την καινούργια διαδικασία. Σε έντυπη μορφή καταθέτουμε μόνο τις δύο αιτήσεις προς το Υπουργείο και τον ΕΟΠΠΕΠ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα καταθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένα σε CD,DVD ή στικάκι USB.

Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά σχόλια για την «ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών», όμως όπως και να έχει, είναι βήματα μπρος από την προηγούμενη κατάσταση. Και φυσικά, πλέον, κάθε φορέας υποχρεούται να έχει σε φυσική μορφή όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στον χώρο που στεγάζεται, σε περίπτωση ελέγχου.

Αφού κριθούν και οι δύο υποφάκελοι πλήρεις χορηγείται Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης μετά από απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτή είναι η νέα διαδικασία αδειοδότησης Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση μείνετε συντονισμένοι στο www.adeiesleitourgias.gr , το παρόν άρθρο θα ανανεώνεται όταν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να την γράψετε στα σχόλια και θα σας απαντήσουμε.

 

Και καθώς φτάσαμε στο τέλος αυτού του άρθρου και θέλετε να κάνετε ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης μπορείτε να μας αναθέσετε όλη την παραπάνω διαδικασία. Το μόνο που χρειαστεί να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες μας. Για αυτόν τον λόγο μπορείτε να καλέσετε στο 6972200024 τον Ηλία Διαμάντη για Αθήνα και Νότια Ελλάδα και στο 6977649011 τον Αριστομένη Ελεμίνογλου για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.

Recommended Posts
Showing 8 comments
 • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

  Μπορειτε να αφηνετε τα σχολια και τις αποριες σας εδω.

 • Ζωή Βαγενά

  Καλημέρα σας!
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα χώρο με τίτλο “υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων” .

  Τα σεμινάρια θα αφορούν μανικιούρ – πεντικιούρ και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού.
  Εντάσσεται το παραπάνω σε Κ.Δ.Β.Μ. ή όχι ?

  Σημείωση : Στον ίδιο χώρο θα στεγάζεται και κέντρο μανικιούρ – πεντικιούρ. Επιτρέπεται ?

  Αν είναι εφικτά τα παραπάνω αναλαμβάνετε την έκδοση άδειας λειτουργίας ?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η απαντηση στην πρωτη ερωτηση ειναι ναι και στην δευτερη ( με βαση αυτα που ισχυουν σημερα ) οχι.

   Αν θελετε μπορουμε να το συζητησουμε και κατ ιδιαν.

 • Καζάκης Γεώργιος

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να ανοίξω κέντρο μελέτης – αναγνωστήριο για παιδιά δημοτικού εως γυμνασιο στην Καλλιθέα, ποιες είναι οι προύποθέσεις ; και ποιος φορέας μας χορηγεί την άδεια;

 • Greg

  Γειά σας,

  Για την έναρξη κέντρου διδασκαλίας & συμβουλευτικής ενηλίκων σε θέματα επιχειρηματικότητας (business incubators), χρειάζομαι κάποιο πιστοποιητικό επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ; Είμαι κάτοχος MSc από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

  Επίσης, υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο τετραγωνικών για τον φυσικό χώρο;

  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα για λήψη άδειας ΚΔΒΜ δεν απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας. Τα ελάχιστα τετραγωνικά για καθε αίθουσα πρέπει να είναι 12.

 • Κατερίνα Ραζελου

  Καλησπέρα σας,

  Ενδιαφέρομαι για δημιουργία χώρων για πραγματοποιήση σεμιναρίων όπως θηλασμού., βρεφικής διατροφής κτλ και μαζί να υπάρχει κέντρο δημιουργικής αποσχολησης.

  Παρέχεται τέτοιες υπηρεσίες?

  Ευχαριστώ

  Κατερίνα Ραζέλου
  6979959839

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ενα ΚΔΑΠ δεν μπορει να συστεγαστει με καμια αλλη δραστηριοτητα.

   Αν θελετε να το δουμε πιο διεξοδικα μπορειτε να επικοινωνεσετε τηλεφωνικως.

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt