Άδεια Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός αυτών

αδεια ξενοδοχειου και ΚΥΕ ξενοδοχειου

 

Στο ακόλουθο άρθρο θα δούμε την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αδειοδότηση Ξενοδοχείων, καθώς και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσα σε αυτά.

Οι νόμοι που σχετίζονται με τα παραπάνω είναι ο Ν. 4276/2014 ( ΦΕΚ 155Α 30-07-2014 ), ο οποίος αφορά την διαδικασία αδειοδότησης, το ΦΕΚ 146Β 22-01-2015, το οποίο αναγράφει τα δικαιολογητικά και τέλος το ΦΕΚ 10Β 09-01-2015 , που αναγράφονται τα κριτήρια κατάταξης αστεριών των διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων .

Περιληπτικά η διαδικασία έκδοσης άδειας ή ειδικού σήματος λειτουργιας όπως λέγεται η Άδεια Λειτουργίας για τα Τουριστικα Καταλύματα είναι η εξής : καταθέτουμε φάκελο με δικαιολογητικα στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Υ.Τ. ( Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού – η Π.Υ.Τ. Αττικής βρίσκεται Α. Τσόχα 7 , Αμπελόκηποι ) , ο φάκελος ελέγχεται για την πληρότητα του, εκδίδεται το σήμα και στη συνέχεια γίνεται επίτοπια αυτοψία από την Δ/ση Υγειηνης, η οποία ελεγχει αν όντως το Τουριστικό Κατάλυμα ( ξενοδοχείο ) πληρεί τις προδιαγραφες της νομοθεσίας.

 

Άδεια Λειτουργίας Ξενοδοχείων

Οπότε ας δούμε ποια δικαιολογητικά απαρτίζουν τον φάκελο για Λήψη Σήματος λειτουργίας Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων.  

Αίτηση

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση

εταιρίας) στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (φυσικού ή

νομικού προσώπου) καθώς επίσης και ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Πρότυπα αιτήσεων

υπάρχουν στο ΦΕΚ 146Β 22-01-2015.  
Στοιχεία Νομικού ή Φυσικού Προσωπού

Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία (εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας . Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους πρέπει να υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείριση απαιτείται και η έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για νομικά πρόσωπα προσκομίζεται η συστατική πράξη (καταστατικό) της εταιρίας στην οποία να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας καθώς και ο σκοπός αυτής.

Τίτλος Ιδιοκτησίας

Τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα ή παραχωρητήριο (και μέσω TAXISNET).

Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονική μελέτη ή/και νομιμοποιητικά στοιχεία

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή Άδειας Δόμησης και αντίγραφα σε δύο σειρές των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης που την συνοδεύουν (κατόψεις-όψεις) στα οποία εμφαίνονται και τα προς αδειοδότηση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι κολυμβητικές δεξαμενες.

Σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια νομιμοποίησης των κατασκευών αυτών βάσει του ανά περίπτωση σχετικού νομου σε δύο σειρές.

Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010 υποβάλλεται αντίγραφο της αίτησης με την οποία βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 και στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, υποβάλλεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30 % τουλάχιστον του συνολικού ποσού προστίμου. Η δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό στην οποία να γίνεται ενδελεχής ανάλυση της δυναμικότητας του καταλύματος.

Υπεύθυνη δήλωση μετά πρωτότυπης υπογραφής και σφραγίδας από τον αρμόδιο μηχανικό ΕΠΙ του συνόλου των παραπάνω αρχιτεκτονικών σχεδίων ότι ‘’το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτων τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα της κατηγορίας (των ανά περίπτωση) αστέρων.

Εφόσον υποβάλλονται αρχιτεκτονικά σχέδια βάσει του Ν. 4178/2013, πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται υπεύθυνα από τον αρμόδιο μηχανικό ΕΠΙ του συνόλου των σχετικλων αρχιτεκτονικών σχεδίων ότι ‘’τα σχέδια είναι ακριβή αντίγραφα αυτών που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ”.

Υπεύθυνη δήλωση απο τον επιχειρηματία σε ξεχωριστό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι ‘’το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτων τις λειτουργικές  προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα της κατηγορίας (των ανά περίπτωση) αστέρων.

Τέλος, υποβάλλεται τεχνική έκθεση θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος τυ οικοπέδου / γηπέδου με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρμόδιου διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού.

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (για καταλύματα τουλάχιστον 20 κλινών και για όλες τις τουριστικές κατασκηνώσεις), το οποίο να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί βάσει των Ν. 3843/2010, Ν. 4014/11 και αυτών που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά βάσει των διατάξεων των Ν. 2160/93, Ν. 2741/99, Ν. 2919/2001, Ν. 3105/03 και Ν. 3766/09), το οποία εκδίδεται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία και έχει διάρκεια οκτώ (8) έτη.
Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος

Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία (για τα καταλύματα που δεν είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του μηχανικού ΚΑΙ του επιχειρηματία ότι: «πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών ή στις πρωτότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τη διαχείρησση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων», ενώ εναλλακτικά και εφόσον το κατάλυμα δεν αδειοδοτείται περιβαλλοντικά, ότι: «πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην άδεια δόμησης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων».

Σε περίπτωση σύνδεσης με το οικείο αποχετευτικό δίκτυο (π.χ. ΕΥΔΑΠ), αρκεί μία φωτοτυπία του τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού.

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α’ του παραρτήματος VI του ΦΕΚ 21 Β/2012, οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του ως άνω παραρτήματος του ΦΕΚ 21 Β/2012 (εφόσον έχει/ουν λήξει).

Παράβολα

Βεβαίωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων, στην οποία να αναφέρεται και η νομική μορφή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση αλλαγής διακριτικού τίτλου, απόφαση έγκρισης τίτλου από το από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος. Αποδείξεις είσπραξης παραβόλου, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα (σε περίπτωση αλλαγής επιχείρησης καταβάλλεται το 20% της αρχικής αξίας του παραβόλου).

Τα παράβολα ορίζονται :

5***** ( ΑΑ τάξη ) -> 10 ευρώ/δωμάτιο

4**** (   Α τάξη )  ->   8 ευρώ/δωμάτιο

3***   (  Β τάξη )  ->   6 ευρώ/δωμάτιο

2** (   Γ τάξη )  ->  4 ευρώ/δωμάτιο

1*   (  Δ τάξη )  ->  4 ευρώ/δωμάτιο

1*   (  Ε τάξη )  ->   4 ευρώ/δωμάτιο

Άδεια Λειτουργίας Καταστηματών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Ξενοδοχείων

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός ξενοδοχείων αδειοδοτούνται ξεχωριστά. Υποβάλεται φάκελος με τα παρακάτω δικαιολογητικα και χορηγείται Άδεια Λειτουργίας, μετά από αυτοψία και έγκριση της Δ/σης Υγειηνής.

Ας δούμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

Αιτηση

Αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση εταιρίας) στην οποία πρέπει να αναγράφεται το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η Άδεια καθώς και η θέση αυτού εντός του χώρου του ξενοδοχείου.

Ορισμός Υπευθύνου

Για να οριστεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος χρειάζεται :

Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία θα ορίζεται  ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος.

Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ως υπευθύνου λειτουργίας ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου καταστήματος.

Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ως υπευθύνου λειτουργίας στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 180/79.

Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας απασχολούμενου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή πιστοποιητικό υγείας από κρατικό ή ιδιώτη ιατρό του προτεινόμενου ως υπευθύνου λειτουργίας. Προσοχή !!! ΟΧΙ ατομικό βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Στοιχεια ταυτότητας

Αντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του προτεινόμενου ως υπευθύνου λειτουργίας.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας του προτεινόμενου ως υπευθύνου λειτουργίας.

Βεβαιωση ηλεκτρολόγου

Βεβαίωση καταλληλότητας του ηλεκτρολογικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων ΑΠΕ κτλ).

Κατόψεις και Διάγραμμα ροής

Υποβολή (εις τριπλούν) αναλυτικού επικαιροποιημένου διαγράμματος ροής της δραστηριότητας του καταστήματος στο οποίο να περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία, υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό ή τον υγειονομικό υπεύθυνο.

Σχέδιο κάτοψης (εις τριπλούν) του καταστήματος που φαίνονται όλοι οι χώροι του και αναλυτική εμβαδομέτρηση , υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό.

Υποβολή (εις τριπλούν) αντιγράφου του σχεδίου κάτοψης του καταλύματος στην οποία να προβλέπεται το συγκεκριμένο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια (πχ. Εστιατόριο, μπαρ, κτλ.). Το σχέδιο πρέπει να είναι φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου σχεδίου, θεωρημένου από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ. Τα πρωτότυπα σχέδια κάτοψης βρίσκονται στο φάκελο αρχείου του καταλύματος στην ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού και παραλαμβάνονται προς φωτοτύπηση ύστερα από αίτηση προς την γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τον επιχειρηματία ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Εναλλακτικά, βάσει του Ν. 4276/2014, δύναται να υποβληθεί (εις τριπλούν) αντίγραφο του σχεδίου κάτοψης της αρχιτεκτονικής μελέτης που συνοδεύει την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης στην οποία να προβλέπεται το συγκεκριμένο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια (ή/και το σχέδιο κάτοψης ‘’νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών βάσει του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/2013’’ του χώρου στον οποίο βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα) αφότου αυτό έχει σφραγισθεί από την Υπηρεσία μας. Τα παραπάνω σχέδια κάτοψης βρίσκονται στο φάκελο αρχείου του καταλύματος στην ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού και παραλαμβάνονται προς φωτοτύπηση ύστερα από αίτηση προς την γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τον επιχειρηματία ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για λήψη άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε στα σχόλια από κάτω.

Αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασια αδειοδότησης Ξενοδοχείου και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Recommended Posts
Showing 137 comments
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Απάντηση

  Καλησπέρα,

  Θα ήθελα να ρωτήσω για άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου εντός ξενοδοχείου. Είναι υποχρεωτική η άδεια από το υπουργείο αθλητισμού οταν το γυμναστήριο αφορά μόνο τους πελάτες του ξενοδοχείου ή είναι νόμιμη η λειτουργία του και χωρίς κάποια άδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δυστυχως, δε γνωριζω.

 • ΗΛΙΑΣ
  Απάντηση

  ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝΑ -ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ(ΠΡΩΙΝΑ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΕΟ ΑΦΜ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ?
  ΑΡΧΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2007

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Πιστευω οτι μπορει να γινει μεταβιβαση.

 • Δημήτρης
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  Σε μικρό ξενοδοχείο υπάρχει αίθουσα πρωινού και μέσα στην αίθουσα μικρό bar.
  Υπάρχει γνωστοποίηση ΚΥΕ για την αίθουσα αυτή.

  Σε περίπτωση κατασκεύης αναψυκτηρίου/κυλικείο (όχι παρασκευές φαγητού-μόνο καφέ, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά) στην πισίνα (σε κοντινή απόσταση από την αίθουσα πρωινού) χρειάζεται νέα γνωστοποίηση ΚΥΕ ή μας καλύπτει η υπάρχουσα.
  Ευχαριστούμε σαν αναγνώστες την πολύτιμη βοήθεια σας.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Χρειαζεται νεα αδεια και να πληροι τις προδιαγραφες της νομοθεσιας.

   • Δημήτρης
    Απάντηση

    Σας ευχαριστούμε για την αμεσότητα.

 • katerina
  Απάντηση

  Καλησπέρα, γνωρίζετε αν χρειάζεται να πληρώσω κάποιο ποσό για την άδεια λειτουργία πισίνας σε ένα ξενοδοχείο;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δυστυχως, δε γνωριζω.

 • ΔΗΜ
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας!Σε περίπτωση που θέλουμε να λειτουργήσει το γυμναστηριο του ξενοδοχείου με εξωτερικούς πελάτες χρειάζεται άδεια γυμναστηρίου για αυτό?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Πιστευω πως , ναι.

   • ΔΗΜ
    Απάντηση

    Ευχαριστώ για την απάντηση σας!Σε περιπτωση που υπαρχει ενα συμφωνητικο με μια ατομικη εταιρεια ενος καθηγητη φυσικης αγωγης , οτι ο τελευταιος μπορει να γυμναζει εξωτερικους πελατες στο γυμναστηριο του ξενοδοχειου, θεωρείτε πωε παλι χρειαζεται αδεια γυμναστηριου?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
     Απάντηση

     Ναι.

 • Christina
  Απάντηση

  Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σε κατάστημα εστιατορίου ξενοδοχείου μπορώ να τοποθετήσω και 2-3 μικρές μονάδες μεταποίησης προκειμένου να κατασκευάζω δικά μου προϊόντα από αρωματικά φυτά, σοκολάτα κλπ. τα οποία να μπορώ να χρησιμοποιώ στο εστιατόριο αλλά και να τα διαθέτω προς λιανική πώληση. Σαν οικοτεχνία αλλά εντός του εστιατορίου του ξενοδοχείου.
  Ευχαριστώ πολύ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δε νομιζω οτι αυτο γινεται εντος ξενοδοχειου.

 • Μαρια
  Απάντηση

  Καλημέρα.
  Όταν έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχουμε αριθμό γνωστοποίησης, είναι το ίδιο με την άδεια λειτουργίας/σήμα;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Η γνωστοποιηση ειναι αδεια λειτουργιας οχι σημα.

 • Panagiotis
  Απάντηση

  Καλημέρα σας, έχω ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με άδεια ΕΟΤ (2013) κατηγορίας 2 κλειδιών. Χρειάζεται να κάτω κάποια διαδικασία πχ γνωστοποίηση, κατάταξη;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δυστυχως, δε γνωριζω.

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΨΥΧΟΥΜΕ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ
  ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ CHILLER.
  ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δε νομιζω οτι γινεται αυτο.

 • Μαρία
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  Σε ξενοδοχείο με ισόγειο, 2 ορόφους και 2 υπόγεια, γίνεται αποπεράτωση στο 2ο υπόγειο για κάποια δωμάτια (100 κλίνες κλπ) ή ξεχωριστά; Π.χ. στο ξενοδοχείο δεν υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, θα απαιτηθεί να γίνει τώρα; Πιστοποιητικό χρειάζεται;
  Ευχαριστώ πολύ!

  • Μαρία
   Απάντηση

   Για κάποιο λόγο σβήστηκε τμήμα του σχολίου κατά την ανάρτηση.

   Καλησπέρα σας,
   Σε ξενοδοχείο με ισόγειο, 2 ορόφους και 2 υπόγεια, γίνεται αποπεράτωση στο 2ο υπόγειο για κάποια δωμάτια (κάτω από 20 κλίνες) και ένα γυμναστήριο-μπαρ. Από άποψη πυροπροστασίας αυτά τα νέα κτιριακά τμήματα εξετάζονται ως προς ολόκληρο το κτίριο (πολυώροφο, πάνω από 100 κλίνες κλπ) ή ξεχωριστά; Π.χ. στο ξενοδοχείο δεν υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, θα απαιτηθεί να γίνει τώρα; Πιστοποιητικό χρειάζεται;
   Ευχαριστώ πολύ!

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    Θεωρω οτι το κτιριο εξεταζεται στο συνολο του με οτι σημαινει αυτο.

 • Κέλλυ Σπανάκη
  Απάντηση

  Καλησπέρα, σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, ο ιδιοκτήτης θέλει να πάρει άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος σε υπόγειο χώρο στον οποίο θα γίνεται η παρασκευή των τροφίμων και τα τραπεζοκαθίσματα στον ισόγειο ακάλυπτο χώρο. Μπορεί να γίνει κάτι τετοιο δεδομένου ότι ο χώρος που θα λειτουργήσει η κουζίνα θα είναι υπόγειος?
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα μπορουσε αν ηταν και πληρουσε τις προδιαγραφες χωρου κυριας χρησης. Δεν ειναι πολυ πιθανο, παντως.

 • Τινα
  Απάντηση

  Καλησπερα σας! Πολυ ενημερωτικο αρθρο.
  Το ξενοδοχειο μας ειναι ακομα υπο κατασκευη, οποτε δεν εχουμε αρχησει ακομα με τις αδειες λειτουργιας, αλλα θελουμε να ανοιξουμε οποσδηποτε του χρονου για σεζον. Οποτε ηθελα να ρωτησω ποσο κατα μεσο ορο αργουν ολες οι αδειες για να βγουν? Το ξενοδοχειο εχει 11 δωματια, στην ταρατσα εχει ενα bar που προβλεπεται να σερβιρει πρωινο. Ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Η ηλεκτρονικη διαδικασια αδειοδοτησης εχει επιταχυνει πολλα πραγματα, αλλα υπαρχουν πολλοι παραγοντες και δεν ειναι εφικτο να σας δωσω καποιο χρονικο διαστημα.

 • Γιαννης Ανδρικοπουλος
  Απάντηση

  Πολυ χρησιμη η ενημερωση των αναγνωστων σας η οποια με βοηθησε να κατανοησω ενα-δυο πραγματα που αγνοουσα.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Να ειστε καλα, στην διαθεση σας.

 • Ευθύμης
  Απάντηση

  Καλησπέρα,
  σε μικρό ξενοδοχείο σερβίρεται κανονικά πρωινό και υπαρχει γνωστοποίηση για αυτό.
  Υπάρχει επίσης πισίνα με άδεια λειτουργίας.
  Θέλουμε να λειτουργήσουμε στην πισίνα pool bar. Χρειάζεται να γίνει καινούργια γνωστοποίηση για το Pool Bar ή μας καλύπτει η άδεια λειτουργίας-γνωστοποίηση του ξενοδοχείου

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα πρεπει να γινει καινουργια γνωστοποιηση και να πληρουνται οι προδιαγραφες της πολεοδομικης και υγειονομικης νομοθεσιας.

 • Ελένη
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να ρωτήσω σε ένα μικρό ξενοδοχείο, θέλω να κάνω παρασκευαστήριο για παραγωγή πρωινού, που μπορώ να βρω τη διαδικασία που απαιτείται?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Ειναι Καταστημα Υγειονομικου Ενδιαφεροντος εντος τουριστικης μοναδας και ακολουθει την διαδικασια της γνωστοποιησης.

 • Αντωνης
  Απάντηση

  Γεια σας
  Στο ξενοδοχείο μου υπάρχει ένας χωρος τον οποίο θέλω να λειτουργήσει υπηρεσία μασάζ, χρειάζομαι άδεια ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Με βαση αυτα που ισχυουν σημερα το μασαζ εντασσεται στην αισθητικη με οτι συνεπαγεται αυτο.

 • Βασω Κουσαθανα
  Απάντηση

  Καλησπερα σας ,
  θα ηθελα να ρωτησω για αδεια λειτουργειας ξενοδοχειου 4 αστερων με πανω απο 50 κλινες θα μπορουσε να δωθει αν ο ιδιοκτητης εχει χαρτι απο ΙΕΚ στα τουριστικά?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δε γνωριζω.

 • Nikos
  Απάντηση

  Σε ψητοπωλείο, όπου ο χώρος καθήμενων είναι κάτω από 100 τμ, χρειάζεται τουαλέτα αμέα;
  Οι υφιστάμενες τουαλέτες είναι στον 1ο όροφο και υπάρχει μόνο σκάλα.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Με βαση την ισχυουσα νομοθεσια σημερα, οχι.

 • Γιαννης Κωνσταντοπουλος
  Απάντηση

  Γειά σας θέλω να βγάλω άδεια ξενοδοχείου και κοντά στα 200 μέτρα στην απέναντι μεριά του δρόμου υπάρχει μαντρί με περίπου 80 αιγοπρόβατα , χρειάζομαι ειδική άδεια από την υπηρεσία σταβλισμού ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν γνωριζω.

 • ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
  ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Κ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ..ΩΣΤΟΣΟ ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ,, ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΧΤΡΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ Ν,4442/2016 Κ ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Γνωστοποιηση ειναι η αδεια λειτουργιας και θα πρεπει πληρουνται ολες οι προυποθεσεις της νομοθεσιας.

  • Argyrios Gkaniatsos
   Απάντηση

   Σε υπάρχων κτήριο κατοικιών σύνολο 200τμ (εκτός οικισμού οικόπεδο 4050τμ) στις Κυκλάδες με άδεια του ’96, θα μπορούσε να γίνει α) αλλαγή χρήσης του ακινήτου σε ξενοδοχείο και β) αναθεώρηση της άδειας, με σκοπό να εκμεταλλευτώ επιπλέον τετραγωνικά δόμησης αλλά και να κάνω επαγγελματική χρήση του ακινήτου;

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    Αυτη η ερωτηση χρειαζεται αρκετη μελετη και δε νομιζω οτι μπορει να απαντηθει εδω.

 • Μαρκέλα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,

  Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα μικρό ξενοδοχείο, το οποίο μέσα έχει και καταστήματα υγειονομικου ενδιαφέροντος.
  Με την μετaβίβαση του ακινήτου – ξενοδοχείου (συμβόλαιο) μεταβιβάζονται (έστω με κάποια διαδικασία μεταβίβασης) και όλες οι άδειες – σημα λειτουργίας κλπ ή πρέπει
  να γίνει η διαδικασία έκδοσής τους από την αρχή?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Υπαρχει διαδικασια μεταβιβασης των αδειων λειτουργιας, η οποια θα πρεπει να γινει παραλληλα.

 • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΔΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΡΑΣΟ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΤΟΙΜΟ ΧΤΙΖΜΕΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΑΞΗΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΩΡΕΣΟ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΤΟ ΔΑΝΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΘΕΙ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ 12ΕΚ. ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ Π.Χ ΝΑ ΒΡΩ ΑΤΟΜΟ ΣΥΜΒΙΥΜΙΟ???

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Καλυτερα να απευθυνθειτε σε λογιστη ή/και συμβουλο επιχειρησεων.

  • Barkoulis
   Απάντηση

   Ξεκίνα απο το να μάθεις ορθογραφία…Και επίσης πές μας ποιά τράπεζα θα σου δώσει 12 εκατομμύρια Ευρώ για να τρέξουμε και εμείς…

 • Τηλέμαχος
  Απάντηση

  Καλησπέρα.
  Είμαι ιδιοκτήτης ενός συγκροτήματος που αποτελείται από 5 ανεξάρτητες βίλες (Κύρια Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω άδεια για “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” και να το τοποθετήσω εντός του οικόπεδου μου, για να προσφέρω καφέ στους πελάτες.
  Ρωτάω για άδεια “αναψυκτηρίου περίπτερου” γιατί έχω εξαντλήσει τα τετραγωνικά δόμησης που μου αναλογούν.

  Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δυσκολο αυτο που θελετε, αλλα θα μπορουσαμε να το δουμε.

 • Δήμητρα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον υπολογισμό της δόμησης, για να υπολογίσω τι προσμετράται και τι όχι, οι βοηθητικοί χώροι σε ένα ξενοδοχείο είναι αυτοί που ορίζονται από το κτιριοδομικο κανονισμό γενικά; Και πιο συγκεκριμένα εκτός από κλιμακοστασιο και ανελκυστήρες, βοηθητικοί χώροι είναι και οι διάδρομοι κυκλοφορίας;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα πρεπει να ακολουθησετε τον Κτιριοδομικο Κανονισμο.

 • Marianna
  Απάντηση

  Καλησπερα, θα ηθελα να μαθω τι πρωινο μπορω να προσφερω σε ενα ενοικιαζομενο σπιτι σε νησι. Μενω μεσα στο ιδιο οικοπεδο σε αλλο σπιτι, και θα ηθελα να τους φτιαχνω πρωινο σπιτι μου, και να τους το πηγαινω στο ενοικιαζομενο. Μπορω; Χωρις να το χρεώνω. Εαν δεν μπορω, μπορειτε να με ενημερωσετε τι μπορω να κανω;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν γινεται αυτο. Νομιζω οτι χρειαζεται μια αδεια ΚΥΕ εστιασης.

 • Γιώργος
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  Για ΚΥΕ εντός ξενοδοχείου απαιτείται ξεχωριστή μελέτη πυρασφαλείας; Πρέπει να έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης το κόκκινο βιβλίο από την πυροσβεστική για το κατάστημα του η δεν απαιτείται εφόσον έχει εγκεκριμένη μελέτη το ξενοδοχείο;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Χρειαζεται να υπαρχει κατοψη με τα μετρα και μεσα πυροπροστασιας και να τηρουνται αυτα. Σε καποιες περιπτωσεις χρειαζεται ξεχωριστη μελετη πρασφαλειας.
   Θεωρω πιο ασφαλες να υπαρχει ξεχωριστο κοκκινο βιβλιο για το ΚΥΕ.

 • Αντώνης
  Απάντηση

  γεεια σας. για να πουλαω ντονατς/ σαντουιτς στην παραλια σαν πλανοδιος τι αδεια θα χρειαζομουν? μπορω να το κανω σε ιδιψτικες παραλιες? και μπορω να χρησιμοποιησω stand? ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Νομιζω οτι χρειαζεται αδεια πλανοδιου πωλητη. Απο κει και περα δε γνωριζω κατι αλλο.

 • Γεώργιος
  Απάντηση

  Καλησπέρα Έχω ενοικιάσει ΚΥΕ εντος ξενοδοχείου Που πρέπει να απευθυνθω
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   H αδειοδοτηση γινεται μεσω της ηλεκτρονικης πλατφορμας του Υπουργειου.

 • Vangelis
  Απάντηση

  Καλησπέρα κύριε Διαμαντή
  Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος χώρος που ήταν παλαιότερα 2οροφο κατάστημα σε πολυκατοικία με μεγάλο υψος ειναι εύκολο να εκδοθεί άδεια για ενοικιαζόμενα δωμάτια (Airbnb) ή άδεια για ξενώνα νέων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δε νομιζω οτι μπορει να εκδοθει τετοια αδεια σε μερος κτιριου.

 • ΗΛΙΑΣ
  Απάντηση

  Η άδεια λειτουργίας καμπιγκ μεταβιβάζεται ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν το γνωριζω, αλλα λιγικα θα υπαρχει καποια τετοια διαδικασια.

 • Βασιλικη
  Απάντηση

  Καλησπέρα,

  Για την μετατροπη ιδιοκτητου αρχοντικου σε ξενωνα 2-4 δωματιων χρειαζεται αδεια ΕΟΤ; Επισης αν θελησω να προσθεσω πρωινο στις υπηρεσιες του ξενωνα χρειαζομαι αδεια για υγειονομικου ενδιαφεροντος καταστημα;

  Ευχαριστώ εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Ναι.

 • Γιώργος Π
  Απάντηση

  Γεια σας, ωραία και χρήσιμη σελίδα, μπράβο για την δουλειά σας.

  Έκανα αγορά αγροτεμαχίου 400μ από θάλασσα, έκτος σχέδιο, χωρίς περιβαντολογικους περιορισμούς, με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη του.

  Με ενδιαφέρει η παραχώρηση για ανέγερση ξενοδοχείου (να εκμεταλλευτεί σε 0.20) που ίσχυε παλιά με αντιπαροχή.

  Το αγροτεμάχιο είναι σχεδόν 8 στρέμματα, επιτρέπει ανέγερση και εκμετάλλευση του αυξημένου συντελεστή με τα καινούργια δεδομένα που δημιουργούνται??? (Πέρα της δόμησης για κατοικία?)

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα μπορουσαμε να το δουμε.

 • ΙΩΑΝΝΗΣ
  Απάντηση

  ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ή ΜΠΑΡ);
  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΓΚΕΛΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΠΙΣΙΝΕΣ) Ή ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αποσο γνωριζω αυτες δεν ειναι αρμοδιοτητες του Δημου.

 • Βαγγελης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω εαν χρειάζετε κάποια ειδική άδεια ωστε να μεταφέρεις πελάτες (με χρέωση) απο το αεροδρόμιο, λιμάνι προς το ξενοδοχείο σου. Ευχαριστω εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν γνωριζω καθως δεν ειναι του αντικειμενου μας, αλλα υποθετω οτι ειναι περισσοτερο λογιστικο θεμα.

 • Nicoleta katzilieri
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Έχω δύο σπίτια σε νησί κ τα νοικιαζω με τη μέρα
  Θελω να κάνω γνωστοποίηση στον στον εοτ κ να είμαι νόμιμη .μπορείτε να το αναλάβετε εσείς??? Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα μπορουσαμε να το κανουμε, επικοινωνιστε τηλεφωνικος με τον κ. Ελεμινογλου για περισσοτερες λεπτομερειες.

 • Αλεξανδρος
  Απάντηση

  καλημερα, θα ήθελα να ρωτήσω για να μπορούμε να έχουμε ενα ψυγείο για να προμηθεύονται οι πελάτες νερό, αναψυκτικά, μπυρες κτλπ εντός του καταλύματος (ενοικιαζόμενα δωμάτια) ειναι απαραίτητη η αδειοδότηση ΚΥΕ, η αν μπορεί να γίνει με κάποιο άλλο τροπο

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Υπαρχει η αδεια αυτοματου πωλητη.

 • Κωστας Αγγανης
  Απάντηση

  καλησπερα ενδιαφερομαι να ενοικιασω ενα παραδοσιακο ξενωνα με αδεια λειτουργιας μονο ξενωνα,,,χωρις καμια αλλη αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος ,,,μπορω με αυτη την αδεια να σερβιρω πρωινο και καποιο ποτο η καφε?..

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Εχω την εντυπωση πως οχι.

  • Ευγενι;
   Απάντηση

   Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν χρειαζεται πτυχίο απο τουριστική σχολή για να την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τουριστικού καταλύματος.
   Σας ευχαριστω εκ των προτέρων

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    Αποσο γνωριζω, οχι.

 • Ιωάννα Αννα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας, ενδιαφέρομαι για ενοικίαση επιχειρήσεις υγειονομικου ενδιαφέροντος σε τουριστική περιοχή η οποία τα τελευταία 2χρόνια δεν λειτουργεί (είναι κλειστή) η άδεια λειτουργίας που υφίσταται είναι ταβέρνα, μπορώ όμως να λειτουργήσει σαν σνακ -μπαρ, χωρίς κουζίνα ?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Οχι.

   • Ιωάννα Αννα
    Απάντηση

    Θα πρέπει δηλαδή να βγει εκ νέου άδεια για snack -bar?? Και αν ναι πόσο χρόνο θέλει η διαδικασία ?? Θα γίνει απλά αντικατάσταση άδειας η εξ αρχής υποβολή φακέλου ?? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!!

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
     Απάντηση

     Πρωτα θα πρεπει να δειτε αν ειναι η αδεια εν ισχυ. Πιθανως να μην ειναι.

 • Βασιλης Θεοδοσίου
  Απάντηση

  Γνωρίζετε σε ποιες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας στα νέα ξενοδοχεία επιτρέπεται ανώτατο όριο δωματίων 50 δωμάτια;
  Υπάρχει κάποιο ΦΕΚ που ορίζει Ο.Τ. ή τις οδούς που περικλείουν την περιοχή αυτή;

 • ευγενία τσουκιά
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας, σε ενιαιο χωρο ξενοδοχειου υπαρχουν 2 αναψυκτήρια,1 υπαιθριο μπαρ και 1 σνακ μπαρ. Υπάρχει αδεια ιδρυσης και λειτουργίας στο σνακ μπαρ Θελω να ρωτήσω πόσες αδειες χρειάζομαι δηλαδή κάθε ένα από τα παραπάνω πρέπει να εχει ξεχωριστή αδεια λειτουργίας ή αρκεί αυτή του σνακ μπαρ?? Πρόκειται για ατομικη εταιρία

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα πρεπει η αδεια ή οι αδειες να καλυπτουν ολους τους χωρους και ολες τις δραστηριοτητες.

   • ευγενία τσουκιά
    Απάντηση

    σας ευχαριστώ πολύ …

    • ΣΠΥΡΟΣ
     Απάντηση

     Καλησπέρα, η αδεια ΕΟΤ για ενοικιαζομενο σπιτι μπορει να μεταβιβασθει σε αλλο όνομα;γνωριζετε που πρεπει να απευθυνθώ για ενημερωση της διαδικασιας;
     Ευχαριστω

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Γινεται ηλεκτρονικα η διαδικασια μεσω notifybusiness.

 • ΑΙΜΙΛΙΑ
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,

  Εχω τρεις μαιζονέτες 40Τ.Μ. έκαστη και θέλω να της νοικιάζω το καλοκαίρι, χρειάζομαι άδεια απο τον ΕΟΤ.

  Ευχαριστώ πολύ

 • Μανόλης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  σχετικά με την ύδρευση ενός ξενοδοχείου, τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
  Αρκεί μια βεβαίωση υδροδότησης από το Δήμο/ΔΕΥΑ της περιοχής ή χρειάζεται και κάτι άλλο επιπλέον;
  Αν ο δήμος/δευα δεν έχουν επάρκεια σε ποσότητα ή και σε ποιότητα νερού στην περιοχή;
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν γνωριζω

 • Δημητρης Δημητριου
  Απάντηση

  καλησπερα και μπραβο σας για το εργο αυτο που παρεχεται της ενημερωσης περι αυτου του τομεα…
  εχω βρει μια ξενοδοχειακη μοναδα με 12 δωματια στο συνολο (εχει ληξει η αδεια λειτουργειας καθοτι ο προηγουμενος ενοικιαστης ηταν γιατρος κ δεν το χρειαζοταν το ακινητο για καποιο τουριστικο λογο)…. το ακινητο με τα 12 δωματια ειναι εξοπλησμενο με κουζινακια ψυγεια κλπ 2 -3 ατομα ανα δωματιο …το οικημα ενοικιαζεται κ ενδιαφερομαι για αυτο…αλλα πρωτα μου ειπαν οτι χρειαζεται αδεια ΕΟΤ για να λειτουργησει σαν τουριστικη μοναδα…μπορειτε να με κατατοπησετε?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   δεν θα ηταν ευκολο αυτη την περιοδο.

   • Δημητρης Δημητριου
    Απάντηση

    θα μπορουσατε εστω να μου πειτε που να απευθυνθω για περαιτερω πληροφοριες επι του θεματος ? ευχαριστω για το χρονο σας !

 • Loukas
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας
  για ενοικοιαζόμενα δωμάτια στα οποία θέλουμε να σερβίρουμε πρωινο μόνο στα δωμάτια, πρέπει να βγει κάποια άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος? Απο τι εξαρτάται? Τι ώρα μπορώ να επικοινωνήσω μαζι σας? Ευχαριστώ!

 • Γιάννης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  Σχεδιάζουμε την δημιουργία ενός καφέ μπαρ εντός της έκτασης ενός ξενοδοχείου και πιο συγκεκριμένα σε μία απο τις ταράτσες-βεράντες που έχει. Θέλουμε λοιπόν το μπαρ να ειναι υπαίθριο. Απαιτείται ο χώρος πάνω απο το μπαρ (εκει όπου θα παρασκευάζονται οι καφέδες και τα ποτά) να είναι καλυμένος με σταθερή κατασκευή; Αν υπάρχει καποιου είδους κατασκευή ανοιγοκλειόμενη είναι αποδεκτό;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θα πρεπει να ειναι μονιμα στεγασμενο, καλυπτομενο και με οικοδομικη αδεια.

 • Δήμητρα
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  Έχουμε τουριστικό κατάστημα με είδη δώρων και θελουμε να βάλουμε ψυγεία με αναψυκτικά και παγωτά , τι άδεια πρέπει να βγάλουμε και τι έλεγχος θα γινει;
  Επιπλέον στην πισίνα του ξενοδοχείου τι άδεια χρειάζεται για την λειτουργία pool bar;
  Σας ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν εχω ακριβη εικονα και των δυο για να δωσω σαφη απαντηση.

 • Κωστας
  Απάντηση

  καλη χρονιά. Μεταβίβασα την ατομική τουριστικη επιχείρηση που εχω σε αλλον. πρεπει να βγει ξανα η άδεια υγεινομικου ενδιαφεροντος του εστιατρορίου ή μεταβιβάζεται και αυτή;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   θα πρεπει να κανετε χωριστα την διαδικασια στο notifybusiness.

 • Αλκης Κωσταρελος
  Απάντηση

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΩ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΜΕΤΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ). ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ; ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Για χρησεις γης πατε στην πολεοδομια.
   Μπορει να γινει ξενοδοχειο σε διατηρητεο κτιριο, αλλα θελει εγκρισεις απο περισσοτερους φορεις.

 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΩ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – POOL BAR) ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΟΥ..??

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αυτο ειναι σιγουρο ειναι οτι πρεπει να πληρωνετε δικαιωματα για την μουσικη.
   Νομιζω οτι δεν χρειαζεται καποια αλλη αδεια/γνωστοποιηση.

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    Update : Θα πρεπει να περαστει στο notifybusiness.

 • Ρενα
  Απάντηση

  Καλημέρα σας από Χανιά. ..επιθυμώ να χτισω μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα. ..διαθέτω ένα στρέμμα περίπου ακίνητο εντός πόλεως σε κεντρικό δρόμο κατάλληλο για ξενοδοχείο..Αφού η θάλασσα είναι δίπλα μας …περίπου 800 μέτρα ….Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρευστό. Μπορώ να ζητήσω δάνειο με διαφορετικα κριτήρια? ….ή κεφάλαιο από κάποιον συνέταιρο? ποια πρέπει να είναι πρώτη μου κίνηση για έναρξη?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αυτες οι ερωτησεις δεν ειναι του πεδιου ενασχολησης μας.

 • Αφεντουλιδου διαλεκτη
  Απάντηση

  Καλημερα,εχω ενα κατάστημα στην Καλαμαρια Κερασούντος 57 μπορεί να πάρει άδεια για υχθυοπωλειο; ευχαριστω.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Kατα πάσα πιθανότητα μπορεί να πάρει άδεια, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν και κάποιοι άλλοι παράμετροι όσον αφορά το κατάστημα

 • Nikos Kalaridis
  Απάντηση

  Καλησπερα
  σε αμιγη κατοικία μπορω να βγαλω αδεια για μαζικη εστιαση προχειρου γευματος; εχω αδεια ξενοδοχειου απο τον Εοτ.
  Σε περιπτωση που νοικιασω εκταση σε παραλία από τον τοπικο δήμο μπορω να σερβίρω εκτός του χώρου;
  Και αν τελικα σερβιρω υπάρχει κίνδυνος να χάσω την άδεια μου;
  Ευχαριστω εκ των προτερων και αναμενω απάντηση σας ώστε να επικοινωνησω τηλεφωνικα μαζι σας για
  επικειμενη συνεργασια.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες σε αυτά που ρωτάτε και θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση

 • LADIANOS ANTONIOS
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ.
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΙΝΟΥ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΜΟΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΓΗΤΟ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Υ.Ε ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΜΑΙ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Εξαρταται το πρωινο.

   • ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
    Απάντηση

    ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΤ. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ.
    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   • Ηλίας Διαμάντης
    Απάντηση

    Θα ελεγα “μαζικης εστιασης προχειρου γευματος” .

    • Aris
     Απάντηση

     Καλησπέρα σας πιο ειναι το προβλεπομενο παράβολο και πως εκδιδετε καθώς δεν μπορώ να το βρω στο taxis

    • Νεκτάριος
     Απάντηση

     Νομιζω υπαρχει και αδεια κυλικειου για τα πρωινα

 • ΑΝΝΑ
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  έχω κάνει νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων τμημάτων του Ξενοδοχείου με τον Νόμο 4178/2013 ,η πρώτη άδεια λειτουργίας είναι 1991 για την αίθουσα εστίασης, ( πρωινού και γεύματος ),τώρα δεν έχει άδεια με την ανακαίνιση …….. στον Ε.Ο.Τ ή στο υγειονομικό θα απευθυνθώ ?
  Τι ακριβώς πρέπει να κάνω, μπορείτε να με ενημερώσετε ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια !!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Στον ΕΟΤ.
   Πρωτα γινεται ενημερωση του φακελου σας με τις τακτοποιησεις και μετα γινεται αδειοδοτηση του καταστηματος.

   Αν θελατε θα μπορουσαμε εμεις να αναλαβουμε την διαδικασια.

 • Ελευεθρία
  Απάντηση

  Συγχαρητήρια για το τόσο κατατοπιστικό άρθρο σας. Θα μπορούσατε να μου διευκρινίσετε που κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας ΚΥΕ εντός ξενοδοχείου;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Στον ΕΟΤ.

 • Ερη Μιχαλακοπούλου
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια που δίνετε με τις εξειδικευμένες γνώσεις σας. Να σας κανουμενκαι εμείς μια ερώτηση να μας διαφωτίσετε.
  Ενδιαφερόμαστε να ανοιξουμε ενα μαγαζί αίθουσα μπιλιάρδου που να εχει την δυνατά να προσφέρει καφέ και ποτοκαι κρύο πιάτο(μεζέ )
  Τι άδειά χρειάζεται και κυρίως πως βγαίνει η άδειά? Χρειαζονται μήπως καποιες ειδικές προδιαγραφές?
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Βγαζετε αδεια καφε και στο σχεδιο αποτυπωνετε τα τραπεζια μπιλιαρδου. Απο κει και περα δεν χρειαζεται κατι ιδιαιτερο.
   Οποιτε μπορειτε να διαβασετε το αρθρο για τα Καταστηματα Υγειονομικου Ενδιαφεροντος.

   Καλη συνεχεια.

 • Διονυσης
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργειας πρακτορειου ΟΠΑΠ σε ισογειο καταστημα -χωρο ξενοδοχείου?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν γνωριζω κατι πανω σε αυτο το θεμα, αν και θα πιθανολογουσα οτι δεν γινεται.

 • Δημήτρης
  Απάντηση

  Καλημέρα,
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν για την λειτουργία ζαχαροπλαστείου και αρτοποιείου μέσα σε ξενοδοχείο για παραγωγή προϊόντων μόνο για τους μπουφέδες (όχι για κατάστημα που θα κάνει λιανική), χρειάζεται άδεια και σε ποια νομοθεσία περιγράφεται η αδειοδότηση.

  Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θεωρω οτι θα πρεπει να κανετε αιτηση στην Π.Υ.Τ. που ανηκετε για επικαιροποιηση της αδειας του ξενοδοχειου με σχεδια και διαγραμμα ροης που να φαινεται η παραγωγικη διαδικασια που θελετε να κανετε.
   Η νομοθεσια που γινεται η αδειοδοτηση ξενοδοχειων αναγραφεται στην αρχη του παροντος αρθρου.

 • Μαριάννα
  Απάντηση

  Καλησπέρα,
  σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μήπως γνωρίζετε από τη στιγμή που παίρνω την έγκριση του Υγειονομικού, σε πόσο περίπου διάστημα έρχεται η οριστική άδεια από τον ΕΟΤ;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι. Εξαρταται απο τον φορτο εργασιας, την διαθεση κτλ …

 • Ηλίας Διαμάντης
  Απάντηση

  Καλησπερα.

  Δεν υπαρχει διαδικασια προσωρινης αδειας. Ειτε εχετε αδεια ειτε οχι.
  Επισης, να ξερετε οτι η εννοια του open bar δεν υπαρχει. Πρεπει να ειναι στεγασμενο και να κλεινει ερμητικα απο παντου.

  Καλη συνεχεια.

 • Μαριάννα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής άδειας λειτουργίας open bar σε ξενοδοχείο, η οποία να καλύπτει σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία, έως ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής αδειοδότησης από τον ΕΟΤ.
  Ευχαριστώ πολύ.

Leave a Comment

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt